Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Úřední deska od-do: 10.8.2015–25.8.2015

Úplné znění vyhlášky:

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy při nedostatku vody


MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
správní řád), ve veřejném zájmu, a to

s platností do odvolání

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona

zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Hořovice, a to pro
účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Odůvodnění :
Městský úřad Hořovice, jako příslušný vodoprávní úřad, na základě zjištění hydrologických poměrů na
vodních tocích a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve vodních tocích, mnohde pod
úrovní Q355, s okamžitou platností a na dobu neurčitou, zakázal odběr vody z vodních toků v celém
správním obvodu ORP Hořovice, a to k účelu zalévání hřišť, trávníků, mytí aut, napouštění nádrží a
bazénů.
Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro příští
období, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání
opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a § 115a odst. 2 vodního
zákona upustil od projednání s dotčenými subjekty a veřejného projednání.
V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na dodržování minimálních
zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami.
Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.

Všechny obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření
i dalším způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas, zpravodaj, informační letáky).
Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek vydaných v platných povoleních bude řešeno ve správním
řízení s využitím maximálních sankcí vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, popřípadě
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Poučení účastníků

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst. 2 správního řádu.
Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady.

K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem vyvěšení veřejné
vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.
Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno do
odvolání na místě k tomu obvyklém – úřední deska MěÚ Hořovice a na vědomí na úředních deskách
příslušných obecních úřadů.

Ing. Marcela Abrhámová
samostatný odborný referent

Opatření musí být vyvěšeno na úřední desce po celou dobu a současně zveřejněno způsobem
umožňující dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu.